مهندس سازه این وبلاگ مرجعی برای دانشچویان و مهندسین عمران می باشد. سعی شده است در این وبلاگ از مطالب آموزشی، جزوات دروس مربوطه، کتابهای مختلف مقالات، آیین نامه ها و مطالب دیگری که برای دانشجویان و مهندسان عمران مفید می باشد قرار داده شود. منتظر نظرات شما دوستان عزیز برای بهتر کردن این وبلاگ هستیم. http://omranscience.ir 2020-09-17T06:10:10+01:00 text/html 2019-05-08T21:37:18+01:00 omranscience.ir علی اسماعیل نژاد کتاب طراحی سازه‌های چوبی Structural Wood Design – ASD-LRFD http://omranscience.ir/post/139 <div align="justify"><font size="4"><font face="Mihan-Iransans">دانلود کتاب طراحی سازه‌های چوبی ویرایش دوم </font></font><br><font size="4"><font face="Mihan-Iransans">Structural Wood Design – ASD-LRFD, 2nd Edition</font></font><br></div><font size="4"></font><p class="tr-align-text" id="o-p0" style="background-color: transparent;" align="justify"><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;<span class="tr-align-text" id="o-span0-19" style="background-color: transparent;">این کتاب </span><span class="tr-align-text" id="o-span0-20" style="background-color: transparent;">برای</span> <span class="tr-align-text" id="o-span0-21" style="background-color: transparent;">دانشجویان</span> <span class="tr-align-text" id="o-span0-24" style="background-color: transparent;">عمران</span><span class="tr-align-text" id="o-span0-25" style="background-color: transparent;">,</span> <span class="tr-align-text" id="o-span0-26" style="background-color: transparent;">ساختمان</span> <span class="tr-align-text" id="o-span0-27" style="background-color: transparent;"></span><span class="tr-align-text" id="o-span0-29" style="background-color: transparent;">و</span> <span class="tr-align-text" id="o-span0-30" style="background-color: transparent;">همچنین</span> <span class="tr-align-text" id="o-span0-31" style="background-color: transparent;">تکنولوژی</span> <span class="tr-align-text" id="o-span0-32" style="background-color: transparent;">مهندسی</span> <span class="tr-align-text" id="o-span0-33" style="background-color: transparent;">و</span> <span class="tr-align-text" id="o-span0-35" style="background-color: transparent;">معماری</span> <span class="tr-align-text" id="o-span0-36" style="background-color: transparent;">مناسب است</span> <span class="tr-align-text" id="o-span0-37" style="background-color: transparent;">و</span> <span class="tr-align-text" id="o-span0-38" style="background-color: transparent;">همچنین</span> <span class="tr-align-text" id="o-span0-39" style="background-color: transparent;">به عنوان</span> <span class="tr-align-text" id="o-span0-40" style="background-color: transparent;">یک</span> <span class="tr-align-text" id="o-span0-41" style="background-color: transparent;">منبع</span> <span class="tr-align-text" id="o-span0-42" style="background-color: transparent;">ارزشمند</span> <span class="tr-align-text" id="o-span0-43" style="background-color: transparent;">برای</span> <span class="tr-align-text" id="o-span0-44" style="background-color: transparent;">مهندسین</span> <span class="tr-align-text" id="o-span0-45" style="background-color: transparent;">عمل</span> <span class="tr-align-text" id="o-span0-46" style="background-color: transparent;">می‌کند</span><span class="tr-align-text" id="o-span0-47">.</span> <span class="tr-align-text" id="o-span0-48" style="background-color: transparent;">مثال‌های</span> <span class="tr-align-text" id="o-span0-49" style="background-color: transparent;">مبتنی</span> <span class="tr-align-text" id="o-span0-50" style="background-color: transparent;">بر</span> <span class="tr-align-text" id="o-span0-51" style="background-color: transparent;">مشکلات</span> <span class="tr-align-text" id="o-span0-52" style="background-color: transparent;">طراحی</span> <span class="tr-align-text" id="o-span0-53" style="background-color: transparent;">دنیای</span> <span class="tr-align-text" id="o-span0-54" style="background-color: transparent;">واقعی</span><span class="tr-align-text" id="o-span0-55" style="background-color: transparent;">, دیدگاه</span> <span class="tr-align-text" id="o-span0-56" style="background-color: transparent;">کلی نگرانه</span> <span class="tr-align-text" id="o-span0-57" style="background-color: transparent;">نسبت</span> <span class="tr-align-text" id="o-span0-58" style="background-color: transparent;">به</span> <span class="tr-align-text" id="o-span0-59" style="background-color: transparent;">فرآیند</span> <span class="tr-align-text" id="o-span0-60" style="background-color: transparent;">طراحی</span> <span class="tr-align-text" id="o-span0-61" style="background-color: transparent;">نشان می‌دهند</span> <span class="tr-align-text" id="o-span0-62" style="background-color: transparent;">که</span> <span class="tr-align-text" id="o-span0-63" style="background-color: transparent;">بهتر</span> <span class="tr-align-text" id="o-span0-64" style="background-color: transparent;">است خواننده</span> <span class="tr-align-text" id="o-span0-65" style="background-color: transparent;">را برای</span> <span class="tr-align-text" id="o-span0-66" style="background-color: transparent;">طراحی</span> چوبی <span class="tr-align-text" id="o-span0-68" style="background-color: transparent;">در</span> <span class="tr-align-text" id="o-span0-69" style="background-color: transparent;">عمل</span> <span class="tr-align-text" id="o-span0-70" style="background-color: transparent;">تجهیز</span> <span class="tr-align-text" id="o-span0-71">کند</span><span class="tr-align-text" id="o-span0-72">.</span></font></p><p class="tr-align-text" style="background-color: transparent;" align="justify"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span class="tr-align-text" id="o-span2-0" style="background-color: transparent;">-در</span> <span class="tr-align-text" id="o-span2-1" style="background-color: transparent;">حال حاضر</span> <span class="tr-align-text" id="o-span2-2" style="background-color: transparent;">با</span> <span class="tr-align-text" id="o-span2-3" style="background-color: transparent;">استفاده</span> <span class="tr-align-text" id="o-span2-4" style="background-color: transparent;">از</span> <span class="tr-align-text" id="o-span2-5" style="background-color: transparent;">چند</span> <span class="tr-align-text" id="o-span2-6" style="background-color: transparent;">مثال</span> <span class="tr-align-text" id="o-span2-7" style="background-color: transparent;">طراحی</span> <span class="tr-align-text" id="o-span2-8" style="background-color: transparent;">به روش LRFD</span><span class="tr-align-text" id="o-span2-10" style="background-color: transparent;">,</span> برای اتصالات <span class="tr-align-text" id="o-span2-11" style="background-color: transparent;">تیرها و</span> <span class="tr-align-text" id="o-span2-12" style="background-color: transparent;">بار</span> <span class="tr-align-text" id="o-span2-13" style="background-color: transparent;">محوری</span> <span class="tr-align-text" id="o-span2-14" style="background-color: transparent;">تعدادی نمونه</span> آورده<span class="tr-align-text" id="o-span2-16" style="background-color: transparent;">شده‌است</span><span class="tr-align-text" id="o-span2-17" style="background-color: transparent;">.</span><span class="tr-align-text" id="o-span4-0" style="background-color: transparent;"><br></span></font></p><p class="tr-align-text" style="background-color: transparent;" align="justify"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span class="tr-align-text" id="o-span4-0" style="background-color: transparent;">-این کتاب بر اساس آیین نامه های NDS 2015 و IBC2015 می باشد.<br></span></font></p><p class="tr-align-text" style="background-color: transparent;" align="justify"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span class="tr-align-text" id="o-span4-0" style="background-color: transparent;">-</span><span class="tr-align-text" id="o-span4-0" style="background-color: transparent;">این</span> کتاب <span class="tr-align-text" id="o-span4-1" style="background-color: transparent;">شامل</span> <span class="tr-align-text" id="o-span4-2" style="background-color: transparent;">یک</span> <span class="tr-align-text" id="o-span4-3" style="background-color: transparent;">بحث</span> <span class="tr-align-text" id="o-span4-4" style="background-color: transparent;">عمیق</span>‌<span class="tr-align-text" id="o-span4-5" style="background-color: transparent;">تری</span> <span class="tr-align-text" id="o-span4-6" style="background-color: transparent;">درباره</span> اسکلت ها <span class="tr-align-text" id="o-span4-8" style="background-color: transparent;">و</span> <span class="tr-align-text" id="o-span4-9" style="background-color: transparent;">سیستم‌های</span> اسکلت دار <span class="tr-align-text" id="o-span4-11" style="background-color: transparent;">است که معمولا</span>ً <span class="tr-align-text" id="o-span4-12" style="background-color: transparent;">در</span> <span class="tr-align-text" id="o-span4-13" style="background-color: transparent;">عمل</span> <span class="tr-align-text" id="o-span4-14" style="background-color: transparent;">مورد استفاده قرار</span> <span class="tr-align-text" id="o-span4-15" style="background-color: transparent;">می‌گیرند</span><span class="tr-align-text" id="o-span4-16" style="background-color: transparent;">,</span> <span class="tr-align-text" id="o-span4-17" style="background-color: transparent;">مانند</span> <span class="tr-align-text" id="o-span4-18" style="background-color: transparent;">صفحات</span> <span class="tr-align-text" id="o-span4-19" style="background-color: transparent;">فلزی,</span> <span class="tr-align-text" id="o-span4-20" style="background-color: transparent;">خرپاهای بتنی </span><span class="tr-align-text" id="o-span4-21" style="background-color: transparent;"></span><span class="tr-align-text" id="o-span4-22" style="background-color: transparent;"></span><span class="tr-align-text" id="o-span4-24" style="background-color: transparent;">,</span> <span class="tr-align-text" id="o-span4-25" style="background-color: transparent;"></span><span class="tr-align-text" id="o-span4-26" style="background-color: transparent;"></span><span class="tr-align-text" id="o-span4-28" style="background-color: transparent;">و</span> <span class="tr-align-text" id="o-span4-29" style="background-color: transparent;">اجزاء </span><span class="tr-align-text" id="o-span4-30" style="background-color: transparent;">از</span> <span class="tr-align-text" id="o-span4-31" style="background-color: transparent;">پیش</span> <span class="tr-align-text" id="o-span4-32" style="background-color: transparent;">طراحی‌شده</span><span class="tr-align-text" id="o-span4-33" style="background-color: transparent;">.</span></font></p><p class="tr-align-text" id="o-p5" style="background-color: transparent;" align="justify"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span class="tr-align-text" id="o-span5-0" style="background-color: transparent;">-شامل</span> <span class="tr-align-text" id="o-span5-1" style="background-color: transparent;">نقشه‌های</span> <span class="tr-align-text" id="o-span5-2" style="background-color: transparent;">نمونه</span><span class="tr-align-text" id="o-span5-3" style="background-color: transparent;"></span> <span class="tr-align-text" id="o-span5-4" style="background-color: transparent;">طراحی,</span> جزئیات <span class="tr-align-text" id="o-span5-6" style="background-color: transparent;">و</span> <span class="tr-align-text" id="o-span5-7" style="background-color: transparent;">مشخصات</span> آن <span class="tr-align-text" id="o-span5-8" style="background-color: transparent;">است</span> <span class="tr-align-text" id="o-span5-9" style="background-color: transparent;">که</span> <span class="tr-align-text" id="o-span5-10">به</span> <span class="tr-align-text" id="o-span5-11" style="background-color: transparent;">طور معمول</span> <span class="tr-align-text" id="o-span5-12">در</span> <span class="tr-align-text" id="o-span5-13">عمل</span> <span class="tr-align-text" id="o-span5-14" style="background-color: transparent;">استفاده</span> <span class="tr-align-text" id="o-span5-15" style="background-color: transparent;">می‌شود</span><span class="tr-align-text" id="o-span5-16">.</span></font></p><p class="tr-align-text" id="o-p7" style="background-color: transparent;" align="justify"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span class="tr-align-text" id="o-span7-0" style="background-color: transparent;">-شامل یک فصل</span> <span class="tr-align-text" id="o-span7-4" style="background-color: transparent;">درباره</span> <span class="tr-align-text" id="o-span7-5" style="background-color: transparent;">ملاحظات</span> <span class="tr-align-text" id="o-span7-6" style="background-color: transparent;">عملی</span> <span class="tr-align-text" id="o-span7-7" style="background-color: transparent;">است که</span> <span class="tr-align-text" id="o-span7-8" style="background-color: transparent;">موضوعاتی</span> <span class="tr-align-text" id="o-span7-9" style="background-color: transparent;">چون</span><span class="tr-align-text" id="o-span7-11" style="background-color: transparent;"></span><span class="tr-align-text" id="o-span7-12" style="background-color: transparent;">,</span>الوارهای<span class="tr-align-text" id="o-span7-13" style="background-color: transparent;"></span> <span class="tr-align-text" id="o-span7-14" style="background-color: transparent;">چوبی برای</span><span class="tr-align-text" id="o-span7-15" style="background-color: transparent;"> استفاده</span> <span class="tr-align-text" id="o-span7-17" style="background-color: transparent;">پی</span><span class="tr-align-text" id="o-span7-18" style="background-color: transparent;">,</span> <span class="tr-align-text" id="o-span7-19" style="background-color: transparent;">تقویت</span> <span class="tr-align-text" id="o-span7-20" style="background-color: transparent;">سازه‌های</span> <span class="tr-align-text" id="o-span7-21" style="background-color: transparent;">موجود</span> <span class="tr-align-text" id="o-span7-22" style="background-color: transparent;">و</span> <span class="tr-align-text" id="o-span7-23" style="background-color: transparent;">داده‌های</span> <span class="tr-align-text" id="o-span7-24" style="background-color: transparent;">تاریخی</span> <span class="tr-align-text" id="o-span7-25" style="background-color: transparent;">مربوط به</span> <span class="tr-align-text" id="o-span7-26" style="background-color: transparent;">خواص</span> <span class="tr-align-text" id="o-span7-27" style="background-color: transparent;">چوب</span> <span class="tr-align-text" id="o-span7-28">را</span> <span class="tr-align-text" id="o-span7-29" style="background-color: transparent;">پوشش</span> <span class="tr-align-text" id="o-span7-30" style="background-color: transparent;">می‌دهد.</span></font></p><p class="tr-align-text" id="o-p8" style="background-color: transparent;" align="justify"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span class="tr-align-text" id="o-span8-1" style="background-color: transparent;">-شامل بخش </span><span class="tr-align-text" id="o-span8-2" style="background-color: transparent;">بخشی</span> <span class="tr-align-text" id="o-span8-3" style="background-color: transparent;">از</span> <span class="tr-align-text" id="o-span8-4" style="background-color: transparent;">دهانه</span> <span class="tr-align-text" id="o-span8-5" style="background-color: transparent;">بلند</span> <span class="tr-align-text" id="o-span8-6" style="background-color: transparent;">و</span> <span class="tr-align-text" id="o-span8-7" style="background-color: transparent;">سازه‌های</span> <span class="tr-align-text" id="o-span8-8" style="background-color: transparent;">بلند</span> <span class="tr-align-text" id="o-span8-9" style="background-color: transparent;">پایه چوبی</span> <span class="tr-align-text" id="o-span8-10" style="background-color: transparent;">است.</span></font></p><p class="tr-align-text" id="o-p9" style="background-color: transparent;" align="justify"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span class="tr-align-text" id="o-span9-0" style="background-color: transparent;">-شامل پروژه</span> های <span class="tr-align-text" id="o-span9-5" style="background-color: transparent;">طراحی</span> برای <span class="tr-align-text" id="o-span9-6" style="background-color: transparent;">دانشجویان</span><span class="tr-align-text" id="o-span9-7" style="background-color: transparent;"> می باشد</span><span class="tr-align-text" id="o-span9-8" style="background-color: transparent;">.</span></font></p><font size="4"><br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/386/1155604/woodstructure.jpg" alt="" hspace="0" height="534" width="383" vspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><br></font> text/html 2018-08-19T18:29:05+01:00 omranscience.ir علی اسماعیل نژاد کتاب مقاومت مصالح پیشرفته برسی Boresi Advanced mechanics of materials http://omranscience.ir/post/138 <div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">دانلود کتاب مقاومت مصالح پیشرفته برسی ویرایش ششم + </font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">حل المسائل آن</font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> Boresi Advanced mechanics of materials 6th Edition &amp;</font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span> Solutions manual</span></font></div><font size="4"><br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/386/1155604/boresiadvance.jpg" alt="" hspace="0" height="437" width="333" vspace="0" border="0" align="bottom"><br></font><br> text/html 2018-07-20T15:34:11+01:00 omranscience.ir علی اسماعیل نژاد دینامیک سازه‌ها مارتین ویلیامز Structural Dynamics Martin Williams http://omranscience.ir/post/137 <div align="justify"><font face="Mihan-Yekan" size="4">دانلود کتاب دینامیک سازه‌ها&nbsp; Structural Dynamics Martin Williams</font><br><font face="Mihan-Yekan" size="3">دینامیک به عنوان یکی از مهارت‌های کلیدی مهندسان عمران شناخته شده است که باید در برنامه تحصیلی آن‌ها آموزش داده شود.</font><br><font face="Mihan-Yekan" size="3"> مارتین ویلیامز این معرفی کوتاه و در دسترس را در زمینه دینامیک سازه ارائه می‌دهد. او این کتاب را با توصیف سیستم‌های پویا و ارائه آن‌ها برای اهداف تحلیلی آغاز می‌کند. دو فصل اصلی، تحلیل خطی سیستم‌های یک درجه آزادی (SDOF) و چند درجه آزادی (MDOF)، تحت ارتعاش آزاد را مورد بررسی قرار می‌دهند.</font><br><font face="Mihan-Yekan" size="3"> تجزیه و تحلیل دستی سیستم‌های پیوسته جهت نشان دادن اصول کلیدی به طور خلاصه پوشش داده شده‌اند. روش‌های محاسبه واکنش‌های دینامیکی غیرخطی نیز مورد بحث قرار گرفته است. درنهایت، اصول کلیدی تحلیل ارتعاش تصادفی ارائه می‌شود.<br><br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/386/1155604/structuraldynamicm.jpg" alt="" hspace="0" height="526" width="375" vspace="0" border="0" align="bottom"><br><br></font></div> text/html 2017-11-23T18:01:16+01:00 omranscience.ir علی اسماعیل نژاد عوامل انسانی در حمل‌ونقل Human Factors in Transportation http://omranscience.ir/post/135 <div style="direction: rtl;" align="justify"><div align="left"><br><div align="justify"><div align="justify"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><font face="Mihan-Yekan" size="4">دانلود کتاب عوامل انسانی در حمل‌ونقل</font></font><br></div><div align="left"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><font face="Mihan-Yekan" size="3">Human Factors in Transportation</font></font><br></div></div><div align="left"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><font face="Mihan-Yekan" size="3">Characteristics Experimental Methods and Numerical Techniques</font>Social and Technological Evolution Across Maritime, Road, Rail, and Aviation Domains</font><br></div></div><font face="Mihan-Yekan" size="3">سنتی‌ترین و رایج‌ترین مباحث مربوط به ارگونومی فعالیت‌های مرتبط با حمل‌و‌نقل دریایی، هدایت وسایل نقلیه و پرواز، نیازمند مواجهه با بعضی از موضوعات درحال ظهور، مرتبط با رشد اتوماتیسم و کاهش مانینگ، پیشرفت‌ها و فراگیری ICT و پدیده‌های جدید جمعیتی و اجتماعی مانند کهولت سن و چندفرهنگی می‌باشند.</font><font size="3"><br></font><font face="Mihan-Yekan" size="4"><font size="3"> کتاب عوامل انسانی در حمل‌ونقل، با مشارکت پژوهشگران، متخصصان و دانشجویان دکترای کشورهای متعدد، ازجمله استرالیا، اتریش، کانادا، ایتالیا، آلمان، هلند، نروژ، سوئد، ایالات متحده و انگلستان، موضوعات سنتی و درحال ظهور مرتبط با عوامل انسانی که در حوزه‌‌های حمل‌ونقل دریایی، جاده‌ای، ریلی و هوایی متمرکز شده‌‌اند را کاوش خواهد کرد.</font><br><br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/386/1155604/humanfactors.jpg" alt="" hspace="0" height="503" width="351" vspace="0" border="0" align="bottom"><br><br></font></div> text/html 2017-06-27T19:23:18+01:00 omranscience.ir علی اسماعیل نژاد آموزش آماده سازی شتاب نگاشت ها برای تحلیل دینامیکی http://omranscience.ir/post/134 <p align="justify"><font size="3">آموزش آماده سازی شتاب نگاشت ها برای تحلیل دینامیکی به روش تاریخچه زمانی و طیفی بصورت گام به گام شما را با نحوه &nbsp;آماده سازی شتاب نگاشت ها برای تحلیل دینامیکی پروژه مفروض که در استان کرمان قرار گرفته است آشنا خواهد کرد. این آموزش شامل تمامی فایل های مربوط به پروژه همراه با PDF آموزشی آن میباشد…</font></p><p align="justify"><font size="3"><img src="http://icivil.ir/omran/wp-content/uploads/2017/06/sh.jpg" alt="" height="204" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0" width="489"></font></p> text/html 2017-04-18T15:28:56+01:00 omranscience.ir علی اسماعیل نژاد آشنایی با سقف متال دک (عرشه فولادی) و اجزای آن http://omranscience.ir/post/133 <div align="justify"><font size="3">در این فایل شما با سقف متال دک یا همان عرشه فولادی آشنا خواهید شد و بصورت اجمالی با مزایای آن آشنایی پیدا میکنید و سپس اجزای سقف عرشه فولادی را خواهید شناخت و در نهایت ایراد های مصطلح و روش های اجرای صحیح سقف متال دک را فراخواهید گرفت و نمونه ای از نقشه شاپ ورق و دیتایل های اجرایی را مشاهده خواهید کرد.<br><img src="http://icivil.ir/omran/wp-content/uploads/2017/01/metal223.jpg" alt="" height="305" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0" width="426"><br><br></font></div> text/html 2017-01-12T19:36:20+01:00 omranscience.ir علی اسماعیل نژاد دانلود کتاب نظریه جریان ترافیک Traffic Flow Theory http://omranscience.ir/post/132 <div align="justify"><font face="Mihan-Yekan" size="4">دانلود کتاب نظریه جریان ترافیک</font><br><font face="Mihan-Yekan" size="3">TRAFFIC FLOW THEORY</font><br><font face="Mihan-Yekan" size="3">Characteristics Experimental Methods and Numerical Techniques</font><br><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span>ساخت‌ مدل‌های ترافیک یک کار چالش‌برانگیز است چراکه بیان کافی بعضی از تعاملات و اجزای سیستم‌ها در یک فرم ریاضی مشکل است.</span></font><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span> کتاب «نظریه جریان ترافیک» مهندسان ترافیک را با روش‌ها و تکنیک‌های ضروری برای نمایش ریاضی جریان ترافیک مجهز می‌سازد.</span></font><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span> این کتاب با موضوعاتی سخت و درعین‌حال آسان برای درک شرح ویژگی‌های جریان ترافیک شامل سیستم‌های حمل‌ونقل هوشمند (ITS) و فناوری‌های سنجش ترافیک آغاز می‌شود. ا</span></font><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span>ز ویژگی‌های کتاب «نظریه جریان ترافیک» شامل موارد زیر می‌باشد:</span></font><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span><br></span></font><ul><li><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span>مثال‌های کاربردی جهت ترسیم مفاهیم، مدل‌ها و تئوری‌ها</span></font></li><li><font face="Mihan-Yekan" size="3">ارائه روند مدل‌سازی و تحلیلی برای پشتیبانی از جنبه‌های متفاوت تحلیل ترافیک جهت پشتیبانی از مدل‌های متفاوت جریان</font></li><li><font face="Mihan-Yekan" size="3">شرح دقیق دینامیک جریان ترافیک در زمان و فضا.</font></li></ul><p><br></p><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/386/1155604/TrafficFlowTheory.jpg" alt="" hspace="0" height="484" width="366" vspace="0" border="0" align="bottom"><br><br></span></font></div> text/html 2016-11-27T16:40:44+01:00 omranscience.ir علی اسماعیل نژاد دانلود کتاب تحلیل سازه هیبلر ویرایش نهم http://omranscience.ir/post/131 <font size="3">دانلود کتاب تحلیل سازه هیبلر ویرایش نهم<br>Structural Analysis by R.C Hibbeler<br>Ninth Edition<br><br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/386/1155604/structuralhibbeler9.jpg" alt="" hspace="0" height="451" width="388" vspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><br></font> text/html 2016-09-23T21:07:28+01:00 omranscience.ir علی اسماعیل نژاد مقاله مقایسه بین روش ارزیابی لرزه ای سریع و تحلیلی در دو نمونه ساختمان بتنی http://omranscience.ir/post/130 <div align="justify"><div align="justify"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/1KmDEEl4Ul/mgh.jpg" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" width="390" height="410" hspace="0"><br><br><font size="3" face="Mihan-Yekan">این مقاله به مقایسه ی دو روش ارزیابی لرزه ای سریع و ارزیابی لرزه ای تحلیلی در دو ساختمان بتنی می پردازد و دقت آن ها را باهم مقایسه می کند که در کنگره بین المللی معماری و شهرسازی دبی منتشر شده است.</font><br><font size="3"><font face="Mihan-Yekan"><b>چکیده:</b></font></font><br></div><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> <p class="a" dir="RTL" align="justify"><font size="3" face="Mihan-Yekan">جهت<span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span>مقاوم سازی<span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span>ساختمانهای<span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span>آس</font><font size="3" face="Mihan-Yekan">یب پذیر<span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span>در<span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span>برابر<span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span>زلزله،<span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span>ساختمانها<span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span>به<span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span>لحاظ<span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span>عملکرد<span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span>لرزه ای<span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span>مورد<span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span>ارزیابی<span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span>قرار می گیرند .ابتدا ساختمانها<span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span>به روش سریع آسیب پذیری ارزیابی شده و سپس به روش کمی (تحلیلی ) با جزئیات و دقت بیشتری بررسی می شود و بعد از آن نتایج حاصل از ارزیابی سریع و کمی مورد مقایسه قرار می گیرند. در این مقاله ارزیابی سریع به دو روش نشریه 364 (دستورالعمل ارزیابی لرزه ای ساختمان های موجود ) و روش <span dir="LTR" lang="EN-US">fema154</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>انجام گرفته و ارزیابی کمی به روش نشریه 360 (دستور العمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود ) و روش <span dir="LTR" lang="EN-US">fema 356</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> انجام شده است. ساختمان های مورد مطالعه از نوع بتنی می باشند. نتایج نشان می دهد که ارزیابی های انجام شده طبق آیین نامه</font><font size="3" face="Mihan-Yekan"> Fema از د</font><font size="3" face="Mihan-Yekan">قت بیشتری برخوردار است...<span dir="LTR" lang="EN-US"></span></font></p> </div> text/html 2016-09-21T17:10:47+01:00 omranscience.ir علی اسماعیل نژاد فایل پاورپوینت آزمایش های غیر مخرب http://omranscience.ir/post/129 <div align="justify"><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><font size="2"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/ruimHNReZB/f1.jpg" alt="" height="229" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0" width="306"><br><br>خرید فایل پاورپوینت&nbsp;آماده آزمایش های غیر مخرب یا (NDT (Non Destructive Testing در رابطه با درس سازه های فولادی</font><font size="2">.</font></font><br></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><font size="2">این فایل برای ارائه درس سازه های فولادی می باشد و دارای 16 صفحه است که در باره ی آزمایش های غیر مخرب آماده شده است که برای دانشجویان عمران مناسب می باشد.</font></font><br></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><font size="2">بخشی از متن:</font></font><font size="2"><br>1-آزمون چشمی (VT) : در این روش تنها عیوب سطحی را میتوان بررسی کرد .&nbsp;&nbsp; 2-آزمون مایع نافذ (PT) : در این روش تنها عیوب سطحی و عیوبی که به سطح راه داشته باشند مشخص میشود .&nbsp;&nbsp; 3-آزمون ذرات مغناطیسی (MT) : عیوب سطحی و زیر سطحی تا فاصله معینی از سطح را میتوان با این روش بررسی کرد . 4-آزمون رادیوگرافی (RT) : عیوب درون حجمی را بوسیله این روش بررسی میکنند . 5-آزمون فرا صوتی (UT) : در این روش عیوب درونی و صفحه ای بازرسی میشود....</font><br><br> text/html 2016-09-21T16:36:39+01:00 omranscience.ir علی اسماعیل نژاد دانلود کتاب سازه های دریایی پیشرفته Advanced Marine Structures http://omranscience.ir/post/128 <div align="justify"><font face="Mihan-Yekan" size="3">دانلود کتاب سازه های دریایی پیشرفته</font><font face="Mihan-Yekan"><br><font size="3">Advanced Marine Structures </font><br><font size="3"><span>تا حدودی به دلیل رشد تقاضا برای نفت و گاز دریایی، توسعه سازه‌های دریایی که در ابتدا در خشکی آغاز شده، اکنون به سمت مناطق عمیق‌تر و دور از ساحل در حال حرکت است. طراحان در حال کشف نیازی برای دوباره سر زدن به مفاهیم اساسی همچنان که آنها انتظار دارند جوابگوی وضعیت سازه‌های دریایی در آب‌های عمیق باشد؛ هستند.</span></font><br></font><font size="3"><span><font face="Mihan-Yekan"> “سازه‌های دریایی <i>پیشرفته </i>” با ارائه روشی ساده، اصول و مفاهیم پیشرفته معماری دریایی که انواع مختلفی از سکوهای دریایی را معرفی می‌کند؛ توضیح می‌دهد و مراحل مختلف تجزیه و تحلیل و طراحی سازه‌های دریایی را شرح می‌دهد.</font><br><br><br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/386/1155604/advancemarinstrctre.jpg" alt="" hspace="0" height="459" width="352" vspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><br></span></font></div> text/html 2016-08-02T13:49:53+01:00 omranscience.ir علی اسماعیل نژاد دانلود آیین نامه طراحی لرزه ای تاسیسات و سازه های صنعت نفت ویرایش سوم http://omranscience.ir/post/124 <font size="2"><font size="3">دانلود آیین نامه طراحی لرزه ای تاسیسات و سازه های صنعت نفت ویرایش سوم<br>نشریه شماره 038 وزارت نفت معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری</font><font size="3"><br></font><br></font><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/386/1155604/cnaft038.jpg" alt="" height="483" hspace="0" border="0" vspace="0" width="337" align="bottom"><br><br> text/html 2016-06-01T20:29:42+01:00 omranscience.ir علی اسماعیل نژاد مقاله بررسی رفتار کمانش پیچشی جانبی تیرهای پالتروژن تحت خمش خالص http://omranscience.ir/post/123 <div align="justify"><font size="2">مقاله بررسی رفتار کمانش پیچشی جانبی تیرهای پالتروژن تحت خمش خالص که توسط آقای مهندس علی نظری در کنگره مهندسی عمران در اردیبهشت ماه سال ۹۵ ارائه و چاپ شده است.یکی از روش های تولید پروفیل های FRP پالتروژن میباشد. پالتروژن فرآیند پیوستهای برای تولید انواع پروفیلهای کامپوزیتی است. در این فرآیند، الیاف تقویت کننده را از یک حمام عبور میدهند تا به رزین آغشته شود. سپس الیاف آغشته شده را وارد یک قالب گرم مینمایند و نمونه ی پخت شده را توسط یک دستگاه کشش بیرون میکشند…<br><br><img src="http://icivil.ir/omran/wp-content/uploads/2016/05/pp.jpg" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" width="391" height="251" hspace="0"><br></font></div> text/html 2016-05-18T20:40:29+01:00 omranscience.ir علی اسماعیل نژاد دانلود کتاب مقاومت مصالح هیبلر ویرایش هشتم+حل المسائل http://omranscience.ir/post/122 <div align="justify"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span><font size="3">دانلود کتاب مقاومت مصالح هیبلر ویرایش هشتم + حل المسائل آن<br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Mechanics of Materials by R.C Hibbeler &amp;&nbsp; Instructor Solutions manual</font><br><br></font>کتاب “مقاومت مصالح” برای دوره‌های آموزشی سطح کارشناسی مکانیک مواد در بخش‌های مهندسی مکانیک، عمران و هوا فضا مناسب می‌باشد. این کتاب شامل ویژگی‌های دانشجو‌گرای ویژه Hibbeler می‌باشد و در چهار رنگ با یک برنامه هنری تصاویر واقعی طراحی شده است تا به دانش‌آموزان در جهت تجسم مفاهیم سخت، کمک کند. کتاب پیش رو از یک سبک نوشتاری شفاف و مختصر و نمونه‌هایی بیشتر از متون دیگر استفاده می‌کند تا به توانایی دانشجویان جهت تسلط بر مواد، بیشتر کمک کند.</span></font><br></div><div align="justify"><div align="justify"><br></div><br></div><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/386/1155604/mechanicofmaterials.jpg" alt="" hspace="0" height="453" width="357" vspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><br> text/html 2016-04-10T19:14:19+01:00 omranscience.ir علی اسماعیل نژاد سمینار تحول صنعت ساخت با تکنولوژی جهانی BIM http://omranscience.ir/post/121 <div align="justify"><font size="2">به کارگیری تکنولوژی BIM در طراحی ساختمانها در کشورهای توسعه یافته و حتی برخی کشورهای خاورمیانه از سوی دولتها اجباری شده ضمن اینکه در نظام آموزش مهندسی عمران به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از رشته عمران برای دانشجویان جدید الورود مطرح شده است. این درحالیست که در ایران کمتر مهندسی با این تکنولوژی آشنا بوده و متاسفانه علیرغم تاکید جهانی بر BIM تاکنون این تکنولوژی در ایران مورد استفاده قرار نگرفته است. امید است این سمینار به انتخاب موضوع پایان نامه ها مبتنی بر نیازهای جامعه و یا تاکید بر کابردی بودن آن کمک نموده تا فاصله عمیق صنعت ساخت ایران با جوامع جهانی کاهش یابد</font><br></div><br><img src="http://icivil.ir/omran/wp-content/uploads/2016/04/bim.jpg" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" hspace="0"><br><br>